KHU VƯỜN SINH THÁI CẨM ĐÌNH

  • Dự án: Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội
  • Khách hàng: Công ty cổ phần Licogi 16
  • Giá trị hợp đồng: 12 tỷ đồng
  • Năm hoàn thiện: 2021

Tags: