Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn hiện đại để kiểm định chất lượng

Nhà sản xuất đã có phòng thí nghiệm tiêu chuẩn hiện đại để kiểm định chất lượng

Có thể kiểm định 100% chất lượng vật tư đầu vào như : Xi măng, cát, đá, thép….

Từng lô sản phẩm đều có máy ép 3 chiều để kiểm định.

 

Liên Hệ