Các máy móc, thiết bị cấp liệu và vận chuyển lồng thép, ống cống hoàn toàn cơ giới và tự động hóa

100% thiết bị vận chuyển sử dụng bằng cơ giới và tự động như máy xúc lật Komasu, máy nâng TCM, xe vận chuyển lồng thép CNC – Zuplin, xe vận chuyển cống LADA….điều này cho phép nhà sản xuất đảm bảo tiến độ sản xuất với khối lượng lớn.

Liên Hệ