Thí nghiêm

DỊCH VỤ THÍ NGHIỆM
Theo quyết định số 72 QĐ - BXD ngày 20/2/2009 của Bộ trưởng xây dựng phòng thí nghiệm Las – XD 743 được phép thực hiện các phép thử : Thí nghiệm cơ lý xi măng , Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng, Thử cốt liệu bê tông và vữa, Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng, Kiểm tra thép xây dựng, Bê tông nhựa, Nhựa bitum, Thí nghiệm tại hiện trường, Thí nghiệm vữa xây dựng, Thí nghiệm cơ lý gạch xây, Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N,
Sản phẩm do nhà máy bê tông Amaccao cung cấp tới khách hàng sẽ kèm theo đầy đủ các chứng chỉ vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra do các phòng LAS-XD cung cấp.

- Nhà máy có phòng thí nghiệm độc lập phục vụ công tác kiểm định chất lượng sản phẩm và thí nghiệm các vật liệu phục vu công tác sản xuất.